SOBRE LA REME

La Revista Electrònica de Motivació y Emoció (REME) és una publicació centrada en tots els aspectes relacionats amb la Psicologia de la Motivació i de l’Emoció. Es converteix, d’aquesta manera, en un mitjà apropiat per divulgar aportacions científiques que suposen un increment en el coneixement sobre els processos motivacionals i emocionals.

L’àmbit d’aplicació i d’estudi de la REME és ampli, i cobreix els plans bàsic, educatiu i evolutiu, social, clínic, biològic i metodològic.

El suport de comunicació en la REME és Internet, la qual cosa facilita i agilitza la transmissió d’informació entre els potencials usuaris d’aquest mitjà.

És un mitjà de lliure accés, que no requereix cap tipus de subscripció, quota, abonament, ni res per l’estil. És a dir, independentment de la participació i col·laboració actives en la REME, i independentment de la ubicació geogràfica, tots aquells que ho desitgen poden accedir al contingut d’aquesta, i consultar totes i cada una de les seccions que conté.

És, per consegüent, un mitjà de comunicació internacional, tant pel que fa als autors, com pel que fa als lectors, s’invita, des d’aquestes línies, a la participació de les persones que desitgen col·laborar en aquesta empresa.

Les seccions que conformen la REME fan referència als epígrafs següents:

& Volum de treballs científics &

On es recullen articles originals, centrats en la investigació teòrica, empírica i/o aplicada, tant de laboratori com de camp. S’hi inclouen també els treballs els quals realitzen una revisió teòrica sobre un tema d’especial rellevància; en aquest cas, després d’una detallada exposició, l’autor o autors discutiran la situació actual del tema objecte de revisió. Es considera també l’apartat de recensió de llibres d’interès, on apareixeran les anàlisis realitzades sobre manuals, monografies, o textos que tinguen una importància bàsica o aplicada en l’àmbit de la motivació i/o emoció; açò és, resums en què s’aborde el contingut de treballs de recent aparició (o d’algun treball clàssic que puga orientar els lectors menys experimentats), i oferir una valoració sobre aquests.

& Notícies i informacions &

            En aquest apartat s’inclouen totes les comunicacions relacionades amb esdeveniments rellevants en el camp de l’estudi motivacional i/o emocional. Són aspectes relacionats amb la celebració de congressos, reunions científiques, lectures de tesi o tesines, conferències, fòrums, etc. Cal indicar-hi el tema objecte de l’esdeveniment, el lloc on se celebra, el dia o dies de celebració, així com els participants en aquest.

& Suggeriments i cartes a l’editor &

            Aquest apartat es relaciona amb totes les idees, comentaris i apreciacions que contribuïsquen a la millora de la REME, tant en la dimensió formal i d’aparença, quant a la dimensió dels continguts que en aquesta s’incloguen.

.

& Fòrum de debat &

            Constitueix una important i ràpida font d’informació interactiva, ja que els interessats en algun tema concret poden especular, argumentar i proposar idees sobre l’estat actual d’aquest. Serveix també de nexe d’unió entre distints professionals que treballen en un mateix tema, independentment del lloc en el qual realitzen les seues investigacions.

.


 

Tornar a la REME