[Notícies i informacions] [Suggeriments i cartes a l'editor] [Fòrum de debat]

 

TREBALLS CIENTÍFICS SOTMESOS A REVISIÓ

 

Com hem assenyalat, la REME inclou entre els apartats que té la confecció d’un volum anual, desglossat en dos números semestrals, en els quals apareixeran treballs centrats en la dimensió bàsica dels dits processos, així com en la dimensió més aplicada d’aquests. Cada un dels números del volum es troba obert a la publicació d’articles originals d’investigació, articles centrats en la revisió teòrica de temes d’especial transcendència, i anàlisis detallades sobre alguns textos d’interès, o recensió de llibres. Tot això, des de qualsevol perspectiva o orientació que s’enquadre dins de l’àmbit de la Psicologia de la Motivació i l’Emoció.

Perquè un treball siga admès en aquesta secció de la REME, l’autor ha de seguir els passos que més avant s’especifiquen detalladament. I l’article en qüestió ha de reunir certes condicions i ajustar-se a la següent normativa editorial:

La primera i fonamental condició necessària per publicar un treball es refereix a l’originalitat d’aquest. El treball no ha d’haver estat publicat en cap altra revista o mitjà de comunicació, ni estar sotmès a revisió en qualsevol altra publicació.

Altres condicions necessàries que ha de reunir l’article per ser publicat en la REME s’agrupen entorn dels requisits següents:

 1. Els originals s’han de presentar en una de les llengües següents: espanyol o anglès, es valorarà especialment la remissió en ambdues llengües.
 2. En aquells treballs originals i de revisió teòrica d’un tema que es remeten en una d’aquestes llengües, els autors han d’incloure, també en l’altra llengua, el títol/title, resum/abstract i paraules clau/key words del treball en qüestió.
 3. L’extensió dels treballs varia, en funció de l’apartat a què s’adrecen. Així, els articles originals han de tindre una extensió màxima no superior a les 7.000 paraules (equivalència aproximada als 20 fulls); les revisions teòriques sobre un tema han de tindre una extensió màxima entorn de les 10.000 paraules (equivalència aproximada als 28 fulls); i les recensions de llibres han de tindre una extensió màxima no superior a les 1.400 paraules (equivalència aproximada als quatre fulls).
 4. El document original que s’envie a la revista ha d’estructurar-se de la manera següent: en el primer full de tots els treballs que s’envien (articles originals, revisió teòrica d’un tema i recensió de llibres) ha de figurar el títol del treball (en el cas de la recensió de llibres, s’ha d’incloure també el nom i cognoms de l’autor o autors del llibre), el nom i els cognoms de l’autor o autors, així com el departament i/o centre on desenvolupen el seu treball, la adreça de contacte, l’adreça de correu electrònic, i els possibles agraïments i ajudes rebudes per a la realització d’aquests.
 5. En el cas de la recensió de llibres, en la segona pàgina s’ha d’incloure de nou el títol del llibre revisat, l’autor del llibre objecte de la recensió, el cognom i el nom de l’autor o autors de la recensió, el centre o institució de les autores o autors de la recensió i, a continuació, l’inici del text, el qual s’ha d’estendre fins al màxim estipulat anteriorment.
 6. En el cas dels articles originals i de revisió teòrica, la segona pàgina s’ha de destinar al títol del treball (també en l’altra llengua), al resum d’aquest (també en l’altra llengua), que no han de ser superiors a les 300 paraules en cada versió, i als descriptors o paraules clau (també en l’altra llengua), que no han de ser més de set, ni menys de tres, que han d’expressar amb precisió el contingut del treball; també per al cas dels articles originals i de revisió teòrica sobre un tema, a partir de la tercera pàgina s’ha d’iniciar l’exposició del treball pròpiament dita, amb les seccions pertinents.
 7. En el cas dels articles originals, les seccions són les següents: identificació (títol del treball, cognom i nom de l’autor o autors i centre o institució d’aquests), introducció, material i mètode, resultats, discussió i conclusions, referències bibliogràfiques, i, quan siga el cas, taules, gràfiques i figures.
 8. En el cas dels treballs de revisió teòrica sobre un tema, les seccions són les següents: identificació (títol del treball, cognom i nom de l’autor o autors i centre o institució d’aquests), plantejament del tema, revisió del tema, situació actual del tema, referències bibliogràfiques, i, quan siga el cas, taules, gràfiques i figures.

En qualsevol dels casos, respecte a l’estil utilitzat en el llenguatge, cal seguir les normes del Publication Manual of the American Psychological Association (4a edició, 1994), tant en el que es refereix al text pròpiament dit, com a les taules, gràfiques, figures i referències. Cada paràgraf ha d’anar separat del paràgraf següent per una línia en blanc. Els inicis de paràgraf aniran sense sagnia. Per a les referències, també s’ha de deixar una línia en blanc entre aquestes, sense utilitzar ningun tipus de sagnia.

Quan el treball incloga taules, gràfiques i figures, han d’enviar-se de manera separada (un arxiu per a cada una d’aquestes) en formats GIF o JPG, i han d’anar perfectament identificades i numerades. Cada una d’aquestes ha d’incloure un breu títol descriptiu. En el text del treball ha de figurar, clarament definit, el lloc en el qual s’ha d’inserir cada taula, gràfica o figura, i anotar el nom del fitxer o arxiu en què es troben. Les instruccions són les següents:

<a href="nombre del archivo que contiene la tabla, gráfica o figura">títol descriptiu</a>

Per exemple, en un text qualsevol, en el qual calga inserir la Figura 1, prèviament haurem creat un fitxer (GIF o JPG) en el qual s’ha d’emmagatzemar la Figura 1 amb el títol descriptiu (per exemple: Figura 1: Resultats obtinguts al comparar les mitjanes de dos grups de subjectes). Aqueix fitxer GIF o JPG s’ha de denominar «Figura1.GIF» o «Figura1.JPG». Quan ens trobem en el lloc on volem que s’inserisca aqueixa figura (Figura 1), en comptes d’escriure la clàssica expressió «per favor, inseriu ací la Figura 1», posarem:

<a href="Figura1.GIF"> Figura 1:Resultats obtinguts al comparar les mitjanes de dos grups de subjectes </a>

 1. Els treballs els revisaran dos membres del Consell Editorial i per l’editor o editors associats. En tot cas, se seguirà un procediment de «doble cec», en virtut del qual ni els autors sabran qui són els revisors, ni aquests a qui pertany el treball. Per facilitar aquesta última circumstància, a més de suprimir tota informació que puga proporcionar indicis dels autors, aquests evitaran, en tot cas i lloc al llarg del text, les citacions als seus treballs en termes reveladors (per exemple, «en el nostre anterior treball...», o «com hem assenyalat anteriorment...», etc.). En un termini no superior a 30 dies, cada autor rebrà la contestació editorial al treball, revisat pel Consell Editorial. En aquesta carta o correu electrònic se’ls notificarà l’acceptació del treball, o les raons que impedeixen una acceptació immediata.
 2. Si el Consell Editorial de la revista ho estima oportú, i previ consentiment dels autors implicats, es poden editar números especials en paper, en els quals es recopilaran diversos treballs sobre un mateix tema.
 3. El Consell Editorial rebutjarà tots aquells treballs que, implícitament o explícitament, continguen pràctiques, mètodes, procediments, o qualssevol altres activitats no ètiques, discriminatòries o vexatòries.

 

 

ENVIAMENT D’ARTICLES CIENTÍFICS

 

Enviament d’articles per mitjà de correu electrònic

 

L’adreça a la que heu de remetre el treball és la següent: reme@uji.es. En rebre el vostre treball en la REME, se us enviarà un breu formulari, on haureu d’emplenar els camps relacionats amb les dades de l’autor i els dades de l’article.

Enviament d’articles per mitjà de correu postal

Si utilitzeu aquest procediment d’enviament, heu d’incloure, a més de la vostra adreça postal, el vostre telèfon de contacte i el correu electrònic (si en teniu), perquè ens posem en contacte amb vosaltres immediatament.

L’adreça postal a què heu d’enviar el treball és la següent:

 

R.E.M.E.
Revista Electrónica de Motivación y Emoción
Universitat Jaume I

Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia

Facultat de Ciències Humanes y Socials
Avda. Sos Baynat, s/n
E-12071 Castelló de la Plana
Espanya (Spain)
 

 

 

NOTÍCIES I INFORMACIONS

 

Per incloure alguna aportació en aquest apartat, els autors han d’emplenar els camps que apareixeran quan seleccionen aquesta opció. Si, a més, es vol incloure algun text particular, hi ha la possibilitat de fer-ho directament en l’espai destinat a això, o bé inserir en aqueix el fitxer que continga el text, s’ha d’emfatitzar que el text ha d’anar en format ASCII, per a la qual cosa, cal seguir les instruccions pertinents. En ambdues possibilitats, el text particular afegit no pot sobrepassar les 350 paraules (equivalència aproximada a un full). També podeu utilitzar el correu electrònic o el correu postal per enviar-nos la vostra notícia o informació. En un termini màxim de dos dies, els autors rebreu la notificació pertinent.

 

 1. Enviament per mitjà del navegador
 2. Enviament per mitjà de correu electrònic
 3. Enviament per mitjà de correu postal

 

 

SUGGERIMENTS I CARTES A L’EDITOR

 

Igual que en l’apartat anterior, per participar en aquesta secció, els autors han d’emplenar els camps que apareixeran en seleccionar aquesta opció. El text que es vulga incloure ha d’escriure’s directament en el requadre especificat per aquest objectiu, encara que també hi ha la possibilitat d’inserir-hi un text des d’un altre fitxer o arxiu, emfatitzant, de nou, que aquest text ha d’anar en format ASCII, i l’autor ha de seguir les instruccions oportunes. En ambdues possibilitats, el text no pot sobrepassar les 1.000 paraules (equivalència aproximada als tres fulls). També podeu utilitzar el correu electrònic o el correu postal per enviar-nos el vostre suggeriment o carta a l’editor. En un termini màxim de dos dies, els autors rebran la notificació pertinent.

 

 1. Enviament per mitjà del navegador
 2. Enviament per mitjà de correu electrònic
 3. Enviament per mitjà de correu postal

 

 

FÒRUM DE DEBAT

 

La participació en aquesta secció admet dues possibilitats: d’una banda, afegir un text per afegir-se a un debat ja en marxa, i/o, d’altra banda, proposar l’inici d’un nou tema de debat i discussió.

En el cas de participar en un debat ja obert i en marxa, l’autor ha d’emplenar els camps que apareixeran en seleccionar la dita opció, incloent-hi a continuació el text que conforma la seua aportació. Per a això, l’autor podrà escriure directament el text en el requadre preparat a l’efecte, o bé podrà inserir-ho des d’un altre fitxer o arxiu, reiterem que aquest text ha d’anar en format ASCII. En ambdues possibilitats, el text no podrà sobrepassar les 2.000 paraules (equivalència aproximada als sis fulls).

En el cas de proposar un nou tema de debat, l’autor també ha d’emplenar els camps pertinents relacionats amb aquesta opció, i afegir-hi el text referent al nou tema. Com en els casos anteriors, l’autor pot escriure directament el text en el requadre preparat a l’efecte, o bé pot inserir-ho des d’un altre fitxer o arxiu, sempre cal recordar que aquest text ha d’anar en format ASCII. En ambdues possibilitats, el text no pot sobrepassar les 2.000 paraules (equivalència aproximada als sis fulls).

Per a les dues possibilitats de participació, els autors poden enviar la seua col·laboració per mitjà de correu electrònic o per mitjà de correu postal. En tot cas, en un termini màxim de dos dies, rebran la notificació pertinent.

 

 1. Enviament per mitjà del navegador
 2. Enviament per mitjà de correu electrònic
 3. Enviament per mitjà de correu postalTornar a la REME